...

MAY ĐỒNG PHỤC SƠ MI

MAY ĐỒNG PHỤC SOMI NAM
MAY ĐỒNG PHỤC SOMI NỮ
MAY ĐỒNG PHỤC VĂN PHÒNG

...