ĐỒNG PHỤC SƠ MI

ĐỒNG PHỤC SƠ MI NAM, NỮ VĂN PHÒNG.